U JU Gradski dječiji vrtić u Zavidovićima izvršeno je svečano puštanje u rad sistema protivpožarne zaštite i vatrodojave kao i edukacija iz oblasti zaštite od požara.