“Reforma Javne uprave-analize stanja u primjeni principa odgovornosti i pružanja usluga Jedinicama Lokalne uprave” naziv je okruglog stola koji je održan u Jelahu u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva u BiH. Cilj okruglog stola bio je utvrditi u kojoj mjeri jedinice lokalne uprave primjenjuju principe transparentnosti, odgovornosti i integriteta propisane zakonima i podzakonskim aktima.